ഇല ഫിൽട്ടർ

ദ്രാവക, ഖര ഫിൽട്ടറേഷനായി സ്ഥിരമായ ഫിൽട്ടർ ഇലകളുള്ള പ്രഷർ പാത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഫിൽട്ടർ ഇലകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ലീഫ് ഫിൽട്ടറുകൾ. സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഫിൽട്ടർ ഇലകളിൽ സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം വ്യത്യസ്ത വയർ ഗേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 5 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നെയ്ത ഫിൽട്ടർ തുണികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, 2 ഫയർ ഫിൽട്ടർ മെഷ്, 2 ലെയറുകൾ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെഷ്, 1 ഡ്രെയിനേജ് മെഷ് എന്നിവയുണ്ട്. തുടർന്ന്, 5 പാളികൾ ഒരു ട്യൂബുലാർ ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ ഫിൽട്ടർ ഇല ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഇല ഫിൽട്ടറിന്റെ ഫിൽട്രേഷൻ ഏരിയ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫിൽട്ടർ ഇലകൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി ഫിൽട്രേഷൻ നിരക്കും ഉൽപ്പന്ന വ്യക്തതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ ഇല ഫിൽട്ടറുകളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഫിൽട്ടർ ഇലകൾ വിവിധ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും ഉണ്ടാക്കാം

ഇല ഫിൽട്ടർ


പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ദശാംഗ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന രീതികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു