റോട്ടറി വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ

റോട്ടറി വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള മികച്ച സ്ക്രീനിംഗ് മെഷീനാണ്, പ്രധാനമായും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഗ്രേഡിംഗ്, മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ, സോളിഡ്-ലിക്വിഡ് വേർതിരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ, ഒരു വിശ്വസനീയവും കാര്യക്ഷമവുമായ സ്ക്രീനിംഗ് ഫലം നേടുന്നതിന് കർശനമായി നിയന്ത്രിത അപ്പേർച്ചർ വലുപ്പമുള്ള അരിപ്പ സ്ക്രീൻ അത്യാവശ്യമാണ്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നെയ്ത വയർ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച, ഞങ്ങളുടെ അരിപ്പ സ്ക്രീനിൽ പൊടി അരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 3-508 മെഷിന്റെ മെഷ് കൗണ്ട് ഉണ്ട്.

റോട്ടറി വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ


പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ

ദശാംഗ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന രീതികൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു